ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ψυκτικά μηχανήματα

Μια άλλη πρωτοβουλία εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματα ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ.

Ψυκτικά μηχανήματα

Μια άλλη πρωτοβουλία εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματα AB είναι η εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας η οποία αποβάλλεται από τον ψυκτικό κύκλο και η χρησιμοποίησή της για θέρμανση νερού. Aκόμη, το κύκλωμα της ψύξης παρακολουθείται με ηλεκτρονικά μέσα έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του και τη διασφάλιση της σωστής ενεργειακής κατανάλωσης των μηχανημάτων.

Επιπλέον, η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με προς τις οδηγίες της Ε.Ε.αναφορικά με τη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον ψυκτικών ουσιών. Το φρέον μαζεύεται και αποθηκεύεται ώστε να μην διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα τέτοιου είδους επικίνδυνα αέρια.

Τέλος, στα ψυγεία (συντηρήσεις και καταψύξεις) των καταστημάτων τοποθετούνται πόρτες για την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.